Pomoc przy uzyskaniu

rekompensaty za energię elektryczną

Ministerstwo Energii przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Warunkiem uzyskania rekompensaty związanej z ze wzrostem cen energii elektrycznej w 2019 roku jest złożenie oświadczenia do właściwego przedsiębiorstwa obrotu energią. „Oświadczenie Odbiorcy Końcowego Energii Elektrycznej” spełnia funkcję poinformowania sprzedawcy o tym, że odbiorca jest uprawniony w II półroczu 2019 r. do korzystania z rekompensat wyrównujących ceny do poziomu z 30.06.2018 r.

Jeżeli potrzebują Państwo informacji na ten temat prosimy o kontakt.

WAŻNA INFORMACJA

termin składania oświadczeń warunkujących otrzymanie rekompensaty za energię elektryczną w drugiej połowie 2019 roku upływa z dniem 29.07.2019 (Poniedziałek).

Oświadczenie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 29 lipca br.
decyduje data stepmla pocztowego.

Ministerstwo Energii poinformowało w komunikacie z dnia 26.07.2019 iż w związku z dużym zainteresowaniem w celu ułatwienia wszystkim złożenia oświadczenia punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych pracują w sobotę (27.07), niedzielę (28.07), a w poniedziałek (29.07) do północy.

Dla kogo będą rekompensaty za energię elektryczną

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

 • mikro przedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców)
 • szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej)
 • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe
 • samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych)
 • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

– zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średni kurs euro

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Średnie i duże przedsiębiorstwa w drugim półroczu 2019 r. będą mogły składać wnioski o pomoc de minimis do Funduszu Wypłat Różnicy Ceny. Podmioty te pierwsze wnioski będą mogły złożyć po upływie trzeciego kwartału 2019 r.

 

Do Pobrania ->

Wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres korespondencyjny zamieszczony na Państwa fakturze za energię elektryczną. Proszę pamiętać, że mowa tutaj o sprzedawcy energii  (przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej), a nie dostawcy energii. Tak wiec jeżeli zmieniali Państwo sprzedawcę energii elektrycznej i tym samym otrzymują Państwo dwie faktury: za sprzedaż energii elektrycznej i za dystrybucję energii elektrycznej to oświadczenie wysyłamy na adres korespondencyjny z faktury otrzymywanej od sprzedawcy.  

Ceny energii będą rosnąć

Ceny energii elektrycznej w Polsce będą gwałtownie rosły, gdyż nasza energetyka jest oparta w przeważającym stopniu  na elektrowniach węglowych. W związku z tym wzrost kosztów emisji CO2 znacząco wpływa na kształtowanie się ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego. Koszty wytwarzania energii rosną w całej Europie, tak więc nie ma przesłanek aby w najbliższych latach mogłyby się zmniejszyć.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu rekompensaty - zapraszamy do kontaktu.

Mogą również Państwo zadawać Pytania w komenarzach poniżej.

Ten post ma 22 komentarzy

 1. Alaa Hameed

  Greetings,

  We are brokers linked with high profile investors from the Gulf Region who are willing to;

  Fund any company in any current project;
  Fund a project/Investment of any Interest or choices;

  They are privately seeking means of expanding their investment portfolio. Should you find interested in engaging us for more detailed discussion to forge ahead, We will be happy to share more insights.

  Yours Sincerely
  Alaa Hameed
  Financial Broker
  Mobile/WhatsApp# +44 7537 183205

 2. JoshuaNak

  Gооd dаy! xn--rekompensatyzaprd-47b.pl

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd prоpоsаl tоtаlly lеgit?
  Wе prоffеr а nеw mеthоd оf sеnding businеss prоpоsаl thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh аppеаl аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  WhatsApp – +375259112693
  Email feedbackform@make-success.com

 3. Mr. Mike Liu

  Dear Sir/Madam,

  This is a consultancy and brokerage Firm specializing in Growth Financial Loan and Equity Funding
  Investments. We specialize in investments in all Private and public sectors in a broad range of areas
  within our Financial Investment Services. We are experts in financial and operational management, due
  diligence and capital planning in all markets and industries.

  Our Investors wishes to invest in any viable Project presented by your Management after reviews on
  your Business Project Presentation Plan. We look forward to your Swift response.

  Regards,
  Mr. Mike Liu
  Commercial Finance Brokers Ltd.
  Email: mikeliu4commercialfinance@gmail.com

 4. YOZAWA KEN

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss оffеr аbsоlutеly lеgаl?
  Wе tеndеr а nеw lеgаl mеthоd оf sеnding rеquеst thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh соmmеrсiаl оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 90 USD.

  This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  http://1-0x.com/2020tokyo/

 5. I am not sure where you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for fantastic info I was looking for this information for my mission.

 6. Miłosz

  Czy mogę prosić o komplet dokumentów? pozdrawiam

  1. Jarek

   Panie Miłoszu,

   zarówno instrukcja jak i oświadczenie jest do pobrania na naszej stronie. Proszę kliknąć w menu „oświadczenie” i otworzy się Panu w pliku .pdf

   Pozdrawiam

  2. Jarek

   Mimo wszystko przesłałem komplet na Pana adres e-mail 🙂

   Pozdrawiam

 7. Albert

  Czy komunalna (miejska) spółka z o.o. gdzie jedynym właścicielem jest miasto na prawach powiatu a prezydent tego miasta 1-osobowym walnym zgromadzeniem wspólników też jest uprawniona do złożenia takiego wniosku?
  Jest to firma komunalna zaopatrująca mieszkańców miasta w ciepło z sieci miejskiej.

  1. Jarek

   Witam Panie Albercie,

   nie potrafię konkretnie odpowiedzieć na zadane przez Pana pytanie, natomiast gdybym ja miał podjąć taką decyzję złożyłbym oświadczenie mimo wszystko.

   Pozdrawiam

 8. Hyzio

  Ciekawy patent pan ma

  1. Jarek

   Witaj Hyzio.

   Nie wiem czy ciekawy, ale wiem jedno. Tak jak napisałem na portalu wysokienapiecie.pl , na ponad 1000 klientów z którymi współpracujemy, współpracowaliśmy czy prowadziliśmy rozmowy wiedziało około 6 %. Totalna dezinformacja, więc wyszliśmy z inicjatywą i dzisiaj w nocy na szybko uruchomiliśmy tą stronę, dzięki czemu wiele przedsiębiorców mogło uzyskać informacje co trzeba zrobić. Jeżeli, ktoś zapyta o współpracę chętnie się jej podejmiemy – jeżeli nie zwykłe dziękuję wystarczy.

   Link do artykułu.

   Pozdrawiam

 9. Andrzej

  Witam bardzo proszę o dokumenty jeśli można, pozdrawiam

  1. Jarek

   Witam Panie Andrzeju,

   za minutkę wysyłam komplet informacji.

   Pozdrawiam.

 10. Katarzyna

  Dzień dobry,
  Czy również mogę prosić o wniosek i informacje, gdzie należy wysłać wniosek?
  Pozdrawiam

  1. Jarek

   Witam Pani Katarzyno,

   wysyłam informacje na adres e-mail. Jest tam również mój numer telefonu więc w razie problemów proszę śmiało dzwonić.

   Pozdrawiam

 11. Maria

  Czy mogę prosić o wniosek i informacje gdzie mam wysłać ?

  1. Jarek

   Witam Pani Mario,

   przesyłam komplet informacji na adres e-mail.

   Oświadczenie wymagane do uzyskania rekompensaty za energię elektryczną należy złożyć do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego, które jest Państwa sprzedawcą energii w 2019 roku.

   Proszę również pamiętać, że mówimy tutaj o rekompensatach za drugie półrocze. Rekompensaty za pierwsze półrocze nie wymagają podejmowania działań z Państwa strony.

   W razie niejasności proszę o kontakt.

   Pozdrawiam

 12. Robert

  Jeśli można, bardzo proszę o pomoc, gdzie mogę pobrać wniosek o rekompensaty ?

  1. Jarek

   Witam Panie Robercie,

   przesłałem komplet informacji wraz z oświadczeniem na Pana adres e-mail podany podczas wystawiania komentarza.

   Proszę pamiętać, że względu na fakt, że termin ustawowy wypada w sobotę (27.07), oświadczenia złożone w dniu 29 lipca br. (poniedziałek) również będą akceptowane (art. 115 Kodeksu Cywilnego).

   Oświadczenia można składać do poniedziałku 29.07 (oficjalna informacja ze strony Ministerstwa Energii)

   Pozdrawiam

Dodaj komentarz